top of page

E-OX    Planta Evapo-Oxidació

 

L'elevada variabilitat del rebuig generat en activitats industrials requereix tractaments adequats a les circumstàncies, però prou versàtils perquè puguin acceptar un ampli rang de residus de diferents orígens.

 

L'evapo-oxidació és un tractament adient en els casos en què no hi ha un tractament específic i més eficient per tractar un residu líquid aquós, sempre que es compleixin les següents condicions:

 

* Aigua > 80%

* Presència Moderada de Components Orgànics Volàtils

* pH variable (ajustable)

* Poder Calorífic Inferior (PCI) < 1000 kcal/kg

* Flash Point > 55ºC

* Presència de sals, metalls, amoni i compostos amb sulfurs permesa.

bottom of page